สวก. จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “ARDA Customer Club” ครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์