สวก. หารือร่วมกับกรมประมง เกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัย และการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์