สวก. รับมอบผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19”