สวก. ประยุกต์ใช้ ZOOM Meeting อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์