knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร” รุ่นที่ 4

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร” รุ่นที่ 4 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ รวมทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล ที่ปรึกษา สวก. ด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสาธารณะ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบแนวทางให้แก่ผู้อบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน