knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมกับ 3 หน่วยงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK)”

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรมชลประทาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ On The Job Training ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK)” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและยังสามารถสร้างผลผลิตจากการปฏิบัติงานไปพร้อมกัน ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 37 คน