knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ที่สนใจที่ต้องการจะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก สวก. เข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีทักษะทางด้านการประเมินผลกระทบจากโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถวางแผนการวิจัย และสร้างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสมต่อไป