knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุน “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561" ซึ่ง สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาข้าวไทยด้วยงานวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวของไทย และ รักษาความเป็นผู้นำการค้าข้าวในตลาดโลก

โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การประชุมวิชาการ มีหัวข้อการบรรยายพิเศษและการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร การเสวนาเรื่อง “Rice Innovation” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้าว 2) การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 3) ในส่วนของนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และ นิทรรศการงานวิจัยของทั้ง 9 หน่วยงาน

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ตลอดทั้ง 2 วัน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการจัดงาน มียอดผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,300 คน