knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นำโดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมหารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อหารือแนวทางในพัฒนาบุคลากรวิจัยของส.ป.ก. และประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องจาริน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กทม.