knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าว สู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดแสดงเรื่องราวอันเป็นแรงบันดาลใจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

“พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานของการพัฒนาข้าวไทย สู่การสานต่อในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาข้าวไทยด้วยงานวิจัย การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาสินค้าข้าว การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวของไทย และการรักษาความเป็นผู้นำในการค้าข้าวในตลาดโลก โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ