knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดเวที Agricultural Policy Forum : การเชื่อมโยงโซ่อุปทานไข่ไก่เพื่อการส่งออกของไทยกับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไข่ไก่เมียนมาร์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไข่ไก่ไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมเวที Agricultural Policy Forum : การเชื่อมโยงโซ่อุปทานไข่ไก่เพื่อการส่งออกของไทยกับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไข่ไก่เมียนมาร์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไข่ไก่ไทย ณ ห้องประชุมเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงโซ่อุปทานไข่ไก่เพื่อการส่งออกของไทยกับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไข่ไก่เมียนมาร์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไข่ไก่ไทย” โดย ดร.ณรัฐ หัสชู มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในการส่งออกไข่ไก่จากไทยไปยังเมียนมาร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการส่งออก จำนวนกว่า 20 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไปด้วย