knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.” ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้ โดยได้รับเกียรติจากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ พาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา