knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดอบรม “Introduction ISO 9001 Version 2015”

             เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นประธานเปิดการอบรม Introduction ISO 9001 Version 2015 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สวก. ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ เลิศศรีสันทัด เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้
              ตามที่ สวก.ได้พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงาน และได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน สำหรับ 3 ขอบข่าย คือ
1. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
3. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
              และในปี 2561 สวก. ดำเนินการเพิ่มขอบข่ายโดยการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ดังนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในข้อกำหนดเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานการทำระบบ มีความรู้ความสามารถ ที่จะนำเอาความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ