knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วม TCELS จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting I with I ครั้งที่ 1 ปีที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) จัดงานเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของนักวิจัยไทย ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องบอลลูม โรงแรมพูลแมน แบงคอก โอเทล จี กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้นำเสนอผลสำเร็จจากการอนุญาตให้ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ใช้สิทธิโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจลสำหรับการนำส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง” งานวิจัยของ ดร. สุวิมล สุรัสโม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 รวมทั้งส่งผลงานวิจัยจำนวน 4 เรื่อง เข้าร่วมจับคู่ทางธุรกิจการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ได้แก่

1. “น้ำนมข้าวที่มีเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ” งานวิจัยของ รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. “ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราที่มีสารสกัดจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงจมูกข้าว” งานวิจัยของ ดร.นิสากร แซ่วัน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. “ลานาดีน จัสมิน ไรซ์ เอจ ดิไฟอิ้ง เฟเชียล ครีม” งานวิจัยของ ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม” งานวิจัยของ ดร.สมภพ จงรวยทรัพย์ กรมหม่อนไหม

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีภาคเอกชนแสดงความจำนงในการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 15 ราย