knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ครบรอบ 43 ปี ณ บริเวณห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กทม.