knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ประกาศเจตจำนง “การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”ภาคภาษาอังกฤษ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกในการ มีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สวก." ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก.