knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. เข้าร่วมนิทรรศการเทศกาลโคนมแห่งชาติปี 2561

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จเปิดฟาร์มโคนม ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย

ในการนี้ สวก. ได้เปิดตัวเทคโนโลยี “รถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์” หรือ ARDA SOLAR CAR ซึ่งเป็นรถสามล้อต้นแบบที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผ่น Solar cell เพื่อใช้งานเอนกประสงค์ในฟาร์มโคนมรายย่อย มีจุดเด่นในเรื่องการลดต้นทุนการขนส่งน้ำนมดิบ สามารถบรรทุกได้ 500 กิโลกรัม วิ่งได้ไกลถึง 150 กิโลเมตร ช่วยลดภาระค่าขนส่งให้แก่เกษตรกรซึ่งปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการจ้างขนส่งน้ำนมดิบ เดือนละ 1,200 - 1,500 บาท/ถังขนาด 50 ลิตร รถสามล้อต้นแบบดังกล่าวเป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ โดยมี ดร.ณัฐกร แก้วประทุม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าโครงการ