knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.มอบทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องอาหาร ปีงบประมาณ 2560 และร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 11 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล พร้อมทำพิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 13,330,748 บาท ให้กับโครงการวิจัยชุด เรื่อง "การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับกลุ่มเฉพาะ และผลิตภัณฑ์อาหารจากวัสดุอาหารผลพลอยได้ ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า" ซึ่งประกอบด้วย 7 โครงการวิจัยย่อย ภายใต้การบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ

โดยโครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทยให้มีรสชาติเป็นเลิศและมีเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะกลุ่มให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และดัดแปรวัสดุอาหารผลพลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมอาหารในเวทีโลกได้