knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment (Promoting I with I) ปีที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เข้ารวมจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment (Promoting I with I) ปีที่ 2 ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TCELS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของนักวิจัยไทย โดยมี นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี