knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมทางวิชาการ “เวทีข้าวไทย 2560”

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมทางวิชาการ “เวทีข้าวไทย 2560” ในหัวข้อ “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้าวกับคนไทย”

ทั้งนี้ สวก. ได้นำผลงานวิจัยในกลุ่มเรื่องข้าวไปจัดแสดงจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงกาบาสูงจากข้าวกล้องงอก และ 2) ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำสำหรับผู้สูงอายุ

ภายในงานดังกล่าว ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมงานกว่า 500 คน

ss