knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดเวที Agricultural Policy Forum : ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร ที่ปรึกษาประจำสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นประธานเปิดการประชุม Agricultural Policy Forum : ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สวก. ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์” โดย ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในการบริหารจัดการและการควบคุมปัญหาการปนเปื้อนของกรดไขมันชนิดทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า ซึ่งจะเป็นการรองรับการเป็นประเทศปลอดไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free Country) ในอนาคต

ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้แทนเกษตรกร จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไปด้วย