knowledge.php
- A +

กิจกรรม

คณะผู้บริหาร สวก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ป.ป.ช. ในการเข้าเยี่ยมชม (Site Visit) พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ สวก. ในโอกาสที่ได้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอันดับ 1 ขององค์การมหาชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการเยี่ยมชม ผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ประเภทองค์การมหาชน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถอดบทเรียนเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับรางวัลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards)