knowledge.php
- A +

กิจกรรม

ผอ.สวก. มอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 61 พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.” ได้จัดการประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผอ.สวก. ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดยเน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ปราศจากคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ปรับปรุงกระบวนงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ทั้งนี้เพื่อให้ สวก. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของประเทศ

นอกจากนั้น ยังได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวก. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อาทิ วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ผลิตกล้วยตากส่งการบินไทยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตังและอาหาร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม 100% ไผ่ริมแคว กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง และสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด