knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. สัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตและการแปรรูปลำไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก”

             วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “การผลิตและการแปรรูปลำไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการแปลงและการบริหารจัดการลำไย จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
1) การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
    โดย ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) การบริหารจัดการตลาดลำไย
    โดย ผศ.วิยะดา ชัยเวช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3) การพัฒนาระบบการจำแนกและประมาณการพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษาสวนลำไยในประเทศไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย
    โดย อ.ชยกฤต ม้าลำพอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
และ การเปิดตัวเทคโนโลยีการแปรรูปลำไย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบอัตโนมัติ
    โดย ผศ.ศิระพงศ์ ลือชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ
    โดย ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
             การสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถนำผลจากงานวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวนทั้งสิ้น 174  คน