knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. พัฒนาสู่หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตร ที่ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หรือ สรอ. ได้มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สำหรับขอบข่าย การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกล่าวได้ว่า สวก. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งของประเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเผยว่า จากความร่วมแรงร่วมใจที่ต้องการจะเห็น สวก. เป็นองค์กรด้านการบริหารงานวิจัยที่เป็นเลิศ สวก. จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังเห็นได้จากผลการดำเนินงานของ สวก. ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สวก. ซึ่งได้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน จำนวน 31 แห่ง อยู่ในลำดับสูงที่สูงสุด คือ 4.9420 ของกลุ่มขององค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก และในปีงบประมาณ 2560 สวก. สามารถพัฒนาองค์กรจนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 นับเป็นความสำเร็จที่จะส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป