knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก. โดยมี นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 ท่าน

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการฟัง และการพูดด้านภาษาอังกฤษให้สามารถต่อยอดความรู้ และทักษะการสื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น