knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.เข้าร่วมประชุมน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 และจัดเสวนา “วิสาหกิจชุมชนข้าวไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” เน้นการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากข้าวอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนทุนให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทน้ำมันรำข้าวไทยและต่างประเทศจำนวน 22 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 และ ได้มีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “วิสาหกิจชุมชนข้าวไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ขึ้น ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กทม. โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง เลขานุการ วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์, นางณัฏฐ์นวี วงศ์เอี่ยมสิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ, ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นางศรัณยา สี่พร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมเสวนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เน้นการนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากข้าวอย่างครบวงจร และแสดงความพร้อมของประเทศไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้นำ ในการผลิตน้ำมันรำข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนเภสัชให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศคู่ค้า

ss