knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและสัมมนาในงาน Thailand Lab International 2017

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.” ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. เข้าร่วมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงาน Thailand Lab International 2017 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ งานวิจัยชุดทดสอบอาหารที่ไปจัดแสดงจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1) ชุดตรวจไวรัส HP-PRRS ในสุกร 2) ชุดทดสอบ DNAsensor สำหรับเชื้อลิสทีเรีย 3) ชุดทดสอบ DNAsensor สำหรับเชื้อซัลโมเนลล่า และ 4) ชุดทดสอบ Recombinant 3ABC-based ELISA เชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยจากสัตว์
นอกจากนี้ สวก. ยังร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

วันที่ 7 กันยายน 2560 สวก. ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ “การส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม A ภายใน Hall EH101 ไบเทคบางนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่พร้อมออกสู่ตลาดธุรกิจ และ สวก. ได้นำเสนอ และ Pitching ผลงานวิจัย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) การพัฒนาแผ่นปิดแผลผสมตำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 2) การศึกษาความคงตัวของตำรับโพรไบโอติกอัดเม็ดที่ได้จากข้าวหมักของข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 โดย ผศ.ดร.ภญ แคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2560 สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีกลุ่มชุดทดสอบอาหาร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมชุดทดสอบเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร” ณ ห้องประชุม MR219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือผู้ผลิตชุดทดสอบ ตลอดจนส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยให้เกิดการขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จำนวน 60 คน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ได้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน" โดย รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) โครงการ “3 in 1 ดีเอ็นเอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ลิสทีเรีย และแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” โดย รศ.โกสุม จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3) โครงการ “การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์” โดย ดร.ทายาท ศรียาภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) โครงการ “การพัฒนาจีโนเซนเซอร์บนพื้นฐานการตรวจสัญญาณเรืองแสงเพื่อตรวจหา Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน” และ 5) โครงการ “การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีพีอาร์อาร์เอสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็ว” โดย น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ss