knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดอบรม "การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ (SME Engagement Program : SEP)" ครั้งที่ 4

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดอบรม "การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ (SME Engagement Program : SEP)" ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "FIN Boost Camp #4 by ARDA - รู้ Insight แล้วใส่ Creative" ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก.  เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และดำเนินการอบรมโดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และนายคงวุฒิ นิรันตสุข วิทยากร จากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการส่งเสริมผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาโจทย์วิจัยจากความต้องการของผู้ประกอบการสำหรับพัฒนาต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ประกอบด้วย
(1) ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 31 ราย จาก 18 บริษัท
(2) เจ้าหน้าที่ สวก. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ราย
(3) ทีมงานจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ราย