knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมกันนี้ สวก. ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุน “พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” อีกด้วย