knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดเวที Agricultural Policy Forum : การจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการ ผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมเวที Agricultural Policy Forum : การจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นำโดย ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร ที่ปรึกษา สวก. และนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1) การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน โดย ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็กจากจังหวัดกระบี่ โดย รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็กจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ในเวทีดังกล่าวยังได้มีการนำเสนอแนวคิดความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดย นายปราการ วีรกุล หัวหน้าโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้แทนเกษตรกร จำนวน 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไปด้วย