knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร" ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมอร์เมดแปรรูปอาหารทะเล อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ รวมทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล ผู้จัดการงานวิจัยด้านอาหาร สวก. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบแนวทางให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 54 ราย