knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมจัดนิทรรศการงาน ASEANbeauty Show 2017

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ASEANbeauty Show 2017 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2560

 

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด Cassia Spp และ Tagetes Spp 2.การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ผสมสารสกัดจากส้มป่อย 3.การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและลดการอักเสบของข้อ 4.รวงข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 5.การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจลสำหรับการนำส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง 7.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความชราที่มีสารสกัดจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงจมูกข้าว 8.ขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม

 

ทั้งนี้ มีการบรรยายและสาธิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในหัวข้อ ไวโอไรซ่า: นวัตกรรมและเคล็ดลับความงามจากพืชไทย โดยมี ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช หัวหน้าโครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 เป็นผู้บรรยายดังกล่าว