knowledge.php
- A +

กิจกรรม

การประชุม Agricultural Policy Forum “การจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม”

หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้กำหนดจัดประชุม Agricultural Policy Forum ในหัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม” ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานวิจัย 3 เรื่อง คือ 1) การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 2) การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่5เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการหรือกลไกในการดำเนินงานจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.

กล่าววัตถุประสงค์การประชุม

โดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

กล่าวเปิดการประชุม

โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

09.15-09.45 น.

นำเสนอแนวคิด "ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม"

โดย นายปราการ วีรกุล หัวหน้าโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องปาล์มน้ำมัน

09.45-10.15 น.

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน"

โดย ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.15-10.45 น.

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสม ในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่"

โดย รศ.ดร.ศศิวิมล สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.45-11.15 น.

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสม ในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี"

โดย ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.15-12.00 น.

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ลงทะเบียนและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3315 (ชุติมา) และ 3313 (นิสา)
อีเมล์ : chutima@arda.or.th หรือ nisa@arda.or.th