knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก.และ วช.ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 8

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเทคนิคการประเมินผลโครงการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานวิจัยของตนเองและหน่วยงานได้ โดยมีนายธีรวัชร ภรสมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมมอบแนวทางให้แก่ผู้เข้าอบรม