knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดอบรม เรื่อง "การจัดทำเอกสารด้วยไฟล์ดิจิทัล"

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดอบรมเรื่อง "การจัดทำเอกสารด้วยไฟล์ดิจิทัล" ให้กับบุคลากรภายในของ สวก. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทั้งสำนักงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก. โดยมี นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม