knowledge.php
- A +

กิจกรรม

วช. จัดแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าวผลการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “45th Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลกว่า 40 ราย ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ส่งผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2557 เข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่ง ได้รับรางวัล Gold Medal จากการประกวดในครั้งนี้