knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. ร่วมจัดงาน “เดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร Newton Fund สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดการประชุม เรื่อง “เดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการวิจัยด้านพืชของประเทศที่สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต และนำเสนอแนวทางและแบบอย่างในการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่จากการทำงานวิจัย

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ประสบการณ์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก” สนับสนุนโดย สวก. ซึ่งมีนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาก สวก. ร่วมเสวนา พร้อมกันนี้ นายอุทัย เจริญวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยทั้ง 8 ท่านอีกด้วย