knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. จัดอบรมการใช้โปรแกรม MFA Pro เพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“โปรแกรม MFA Pro เพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผังการไหลของวัสดุอย่างง่าย (MFA Pro) สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ให้แก่ผู้จัดการสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผู้ประกอบการโรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้ประกอบการโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การอบรมดังกล่าวมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำโดย นายเสกสรร พาป้อง รวมทั้งมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 68 ราย