knowledge.php
- A +

กิจกรรม

สวก. และ วช. ร่วมจัดประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัย ภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการรับทุนวิจัยภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน้ำมัน สมุนไพร อาหารเสริม และสปา อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง สวก.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 90 สัญญา รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 140 ล้านบาท โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผลงานวิจัยมุ่งเป้าฯสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” มีนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกว่า 200 คน