ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นางสาวศิริกร วิวรวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน

Team

ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร

ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย

Team

นายวิทยา อธิปอนันต์

ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มงาน

Team

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์

สำนักสนับสนุนงานวิจัย

Team

นางสาวภาวดี ใจเอื้อ

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

Team

นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม

สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

Team

นางสาววีร์สุดา ธีรเดช

กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Team

นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์

สำนักนโยบายและแผน