logo2
 
เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตข้าว
1. เครื่องมือเตรียมดิน
  - รถไถเดินตาม
- ขลุบหมุนพ่วงรถไถเดินตาม
- รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
- รถแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก
- ขลุบหมุนติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
- เครื่องพ่นหว่านเมล็ดข้าว
2. เครื่องมือปลูกข้าว
  - เครื่องดำนา
- เครื่องดำนานั่งขับ
- เครื่องหยอดข้าวแห้ง
- เครื่องปลูกข้าว 4 แถวแบบไม่เตรียมดินใช้ไถเดินตาม
3. เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว
  - เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
- เครื่องนวดข้าว
- เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
4. เครื่องมือเก็บรักษาข้าว
  - เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดพืชบรรจุในกระสอบ
- เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ
- เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน
- เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์
- เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า หรือแบบเเอล.เอส.ยู
- เครื่องลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์-เบด
 
     
  ข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมโยงไป สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  
     
  ___________________________________________________________________________________________  
  ที่มา: - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว (www.ricethailand.go.th/info_riceknowledge.htm)  
     
 
back