logo2
  ข่าวสารในวงการข้าว    
 
ข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
 

ข่าววงการค้าข้าว ข่าวประจำวัน ข่าวเกี่ยวกับข้าวในประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก

ข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย
 

ข่าวประกาศของสมาคมโรงสีข้าวไทย ข่าวประจำวัน

ข่าวจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ ข่าวข้าว ข่าวทั่วไป บทความอื่นๆ

ข่าวจากกรมการข้าว
 

ข่าวเตือนภัยข้าว สถานการณ์โรคและแมลงศัตรูข้าว กิจกรรมกรมการข้าว ข่าวสารกรมการข้าว แวดวงข้าวภูมิภาค ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวข้าวประจำวัน

กรมการค้าต่างประเทศ
 

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าต่างประเทศ  ข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ ข่าวเกี่ยวกับมาตรการระหว่างประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ข่าวด้านการเกษตรรายสัปดาห์สรุปภาวะการผลิต การตลาด ราคาภายในประเทศ และต่างประเทศ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข่าวเกษตร