logo2
 
วัชพืชในนาข้าว
1. วัชพืชในนาชลประทาน
  • ชนิดวัชพืชที่สำคัญ
- หญ้าข้าวนก - ขาเขียด
- หญ้านกสีชมพู - กกขนาก
- หญ้าแดง - กกทราย
- หญ้าดอกขาว - หนวดปลาดุก
- ผักปอดนา - ผักแว่น
  • การจัดการ
- การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
- การเตรียมแปลงปลูกข้าว
- อัตราเมล็ดพันธุ์
- การจัดการน้ำ
- การใช้สารกำจัดวัชพืช
2. วัชพืชในนาน้ำฝน
  • ชนิดวัชพืชที่สำคัญ
- หญ้าข้าวนก - หญ้าปากควาย
- หญ้านกสีชมพู - หญ้าตีนนก
- หญ้าแดง - หญ้าแพรก
- หญ้าดอกขาว - หญ้าชะกาดน้ำเค็ม
- ผักปอดนา - หญ้าตีนกา
- ขาเขียด - หญ้าชันกาศ
- กกขนาก - หญ้ารังนก
- กกทราย - หญ้ากุศลา
- ผักแว่น - ผักเบี้ยหิน
- ผักบุ้ง - ปอวัชพืช
- เซ่งใบมน - สะอึก
- ผักปราบนา - ผักโขมไร้หนาม
- เทียนนา - โสนหางไก่
- หนวดปลาดุก - ผักงวงช้าง
-  โสนคางคก - กะเม็ง
- หญ้าหางหมาจิ้งจอก - ถั่วลิสงนา
  • การจัดการ
  การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
  ช่วงเวลาการปลูก
  การเตรียมแปลงปลูกข้าว
  อัตราเมล็ดพันธุ์
  การจัดการน้ำ
  การใช้แรงงานกำจัด
  การใส่ปุ๋ย
  การปลูกพืชหมุนเวียน
  การใช้สารกำจัดวัชพืช
3. ข้าววัชพืช
  เกี่ยวกับข้าววัชพืช
การจำแนกข้าววัชพืช
สาเหตุการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช
ลักษณะของข้าววัชพืชที่ทำให้เป็นปัญหาร้ายแรง
การป้องกันปัญหาข้าววัชพืช
การกำจัดข้าววัชพืชโดยวิธีเขตกรรม
การกำจัดข้าววัชพืชโดยใช้สารกำจัดวัชพืช
การกำจัดข้าววัชพืชต้องทำแบบผสมผสานและต่อเนื่อง
 
     
  ข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมโยงไป สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  
     
  ___________________________________________________________________________________________  
  ที่มา: - สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว (www.ricethailand.go.th/info_riceknowledge.htm)  
     
 
back