หน้าหลัก
งานวิจัย
สิทธิบัตร
พืชเศรษฐกิจ
การแปรรูป
เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึก
ตลาดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยและพัฒนาของสวก.
ข่าวสาร/กิจกรรมของสวก.
ติดต่อสวก.
ผลไม้กวน
 

     ผลไม้กวนเป็นวิธีถนอมอาหารโดย การนำเอา ผลไม้มาผสมกับน้ำตาล ใช้ความร้อนเคี่ยว กวนจนปริมาณน้ำลดน้อยลง และผสมเป็นเนื้อเดียวกัน อาหารชนิดนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากมีค่า aw ต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีปริมาณน้ำตาลสูง ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำให้สามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้

 
 
 
______________________________________________________________________________
ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร 
        http://www.tistr-foodprocess.net/fruit_other.html