หน้าหลัก ตัวอย่างสิทธิบัตรแปล สืบค้นสิทธิบัตร
แผนที่สิทธิบัตรลำไย แผนที่สิทธิบัตรข้าวโพด แผนที่สิทธิบัตรถั่วเหลือง แผนที่สิทธิบัตรการเพาะปลูกถั่วเหลือง แผนที่สิทธิบัตรกระเทียม
     
 

การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับ “ลำไย (Longan)”

 
     
 

     ได้ทำการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ จากฐานข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO world wide) ด้วยโปรแกรม Matheo Patent สืบค้นด้วยคำสืบค้นว่า “longan” ในส่วนชื่อเรื่องและบทคัดย่อ (Title & Abstract) ตั้งแต่ปี 1960 ถึงปัจจุบัน พบเอกสารสิทธิบัตรที่สัมพันธ์กับคำสืบค้นด้งกล่าว จำนวน 944 เรื่อง

 
 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรลำไย สรุปได้ดังนี้

 
 

     การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลา (Publication Date (Year)) พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีการประดิษฐ์เกี่ยวกับลำไย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2004 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับอย่างเห็นได้ชัด มีการประดิษฐ์ใหม่เกิดขึ้นกว่า 500 เทคโนโลยี ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 
 


ภาพแสดง แนวโน้มของเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ปี 1987-2009

 
 

     ตัวอย่างเทคโนโลยีการประดิษฐ์ล่าสุดเกี่ยวกับลำไยที่ได้ประกาศโฆษณาในปี 2010 เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

HK1103218A1

SHARK FIN TEA SOUP FOOD AND ITS PREPARATION METHOD

CN100577023C

NO TITLE AVAILABLE

 
     
       การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ขอรับสิทธิบัตร (Potential Applicant Analysis) พบว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรที่มีศักยภาพสูงสุด คือ YUEJIN WAN โดยมีสิทธิบัตรจำนวน 10 เรื่อง  
 


ภาพแสดง  ศักยภาพของผู้ขอรับสิทธิบัตร  เพื่อค้นหาบุคคล/องค์กรที่เป็นผู้นำเทคโนโลยี

 
 

     ตัวอย่างสิทธิบัตรของ YUEJIN WAN เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

CN101293078A

INTELLIGENCE BENEFITING CALCIUM FOR CHILDREN

CN101288751A

EFFERVESCENCE NUTRIENT SOLUTION FOR CHILD ATTENTION DEFICIENCY SYNDROME AND ITS SPECIAL BOTTLE

CN101283722A

PREPARATION METHOD OF COFFEE FOR ENHANCING INTELLIGENCE

CN101283694A

COCOOKIES GOOD FOR CHILDREN INTELLIGENCE OKIES GOOD FOR CHILDREN INTELLIGENCE

CN101268798A

BRAIN-BENEFITING AND INTELLIGENCE-BENEFITING CANDY

 
     
 

     การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประดิษฐ์ (Potential Inventors Analysis) พบว่า ผู้นำการประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรลำไยมากที่สุดคือ YUEJIN WANG นักประดิษฐ์จากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตร จำนวน 10 เรื่อง

 
 


ภาพแสดง  ศักยภาพของผู้ประดิษฐ์แต่ละคน  เพื่อค้นหาผู้นำเทคโนโลยี

 
       ตัวอย่างสิทธิบัตรที่ประดิษฐ์โดย YUEJIN WANG เช่น  
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

CN101332264A

'YIZHI' CAPSULE FOR ENHANCING WILLPOWER

CN101317977A

NOURISHING BEVERAGE PARTICLE FOR GESTATION PERIOD

CN101317677A

BRAIN TONIC WALNUT CREAM

CN101314018A

MATRIMONY VINE CHEWING GUM FOR ATTENTION CENTRALIZATION

CN101301084A

PROCESS FOR MANUFACTURING INTELLIGENT RICE FOR CHILDREN

 
     
 

     การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่ระหว่างประเทศ ระดับหมวดหลัก (International Patent Classifications Analysis 4 Figits) พบว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีหมวด A61K ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ ทันตกรรม และเพื่อการใช้ในห้องน้ำ (PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES) เป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการประดิษฐ์มากที่สุด มีการประดิษฐ์ 401 เรื่องจาก 944 เรื่อง

 
 


ภาพแสดง แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ ระดับหมวดหลัก

 
 

     ตัวอย่างของเทคโนโลยีหมวด A61K เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

WO2007020755A1

AGENT FOR HAIR GROWTH

HK1103218A1

SHARK FIN TEA SOUP FOOD AND ITS PREPARATION METHOD

CN1970037A

MEDICATED WINE FOR TREATING CERVICAL SPONDYLOPATHY

CN1970036A

CHINESE MEDICINAL DECOCTION FOR TREATING LEUCOPENIA CAUSED BY CANCER RADIOCHEMICAL THERAPY AND METHOD FOR PREPARING SAME

CN1966067A

MEDICAMENT FOR TREATING APLASTIC ANEMIA

 
 

     รองลงมา คือ เทคโนโลยีหมวด A23L ซึ่งเกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ  เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (FOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES) มีการประดิษฐ์ 286 เรื่อง จาก 944 เรื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีหมวด A23L เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

US2009196963A1

SEASONING FOR COOKING AND A PRODUCING METHOD THEREOF

WO2005122796A1

HAZELNUT BEVERAGE STRENGTHENED BY FRUIT AND METHOD FOR PREPARATION

HK1103218A1

SHARK FIN TEA SOUP FOOD AND ITS PREPARATION METHOD

WO2006055550A2

NUTRITIONAL BEVERAGE WITH SKIN IMPROVEMENT AIDS

KR20040013674A

SUPPLEMENTARY FOOD COMPOSITION FOR QI AND BLOOD, CONTAINING HERBAL EXTRACT

 
 

     และเทคโนโลยีหมวด A61P ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาของสารเคมี หรือ การเตรียมยา (THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS) มีการประดิษฐ์ 212 เรื่อง จาก 944 เรื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีหมวด A61P เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

CN1879782A

CHINESE MEDICINAL PREPARATION FOR INCREASING MEMORY AND IMPROVING EYESIGHT AND METHOD FOR PREPARING SAME

CN1857637A

HEALTH LULING VINEGAR AND ITS PREPARING PROCESS

CN1843478A

POWDER CONTAINING SEED OF SPINE DATE, LICORICE AND WHEAT

CN1840637A

MILD WINE WITH ALOE AS MAIN TRADITIONAL-CHINESE-DRUG RAW MATERIAL AND ITS PRODUCTION METHOD AND USE

CN1830323A

FACE BEAUFIFYING FOREHEAD NOURISHING DECOCTION AND ITS PREPARATION METHOD

 
     
       การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่ระหว่างประเทศ ระดับหมวดย่อย (International Patent Classification Analysis Full) พบว่า เทคโนโลยีหมวด A61K ที่ได้รับความสนใจ เกิดการประดิษฐ์มากที่สุด คือ หมวด A61K35/78 มีการประดิษฐ์จำนวน 191 เรื่อง  
 


ภาพแสดง แนวโน้มของเทคโนโลยีจากการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ ระดับหมวดย่อย

 
 

     ตัวอย่างเทคโนโลยีหมวด A61K35/78 เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

CN1509737A

CHINESE MEDICINAL COMPOSITION WITH DELAYING SENILITY AND IMPROVING SLEEP FUNCTIONS, AND PREPARING METHOD THEREOF

CN1471943A

EYESIGHT HEALTHY ORAL LIQUID

CN1465379A

ORAL LIQUOR FOR TREATING DIABETES AND PREPARATION METHOD THEREOF

CN1421157A

HEALTH VEGETABLE-FRUIT FOOD AND ITS PRODUCTION PROCESS

CN1395945A

MEDICAL WINE FOR NOURISHING KIDNEY AND GROWING HAIR AND ITS PREPARING PROCESS

 
       หมวดย่อยของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจรองลงมา คือ เทคโนโลยีหมวด A23L1/29 ซึ่งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร (Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products) มีการประดิษฐ์จำนวน 136 เรื่อง จาก 944 เรื่อง ตัวอย่างเทคโนโลยีหมวด A23L1/29 เช่น  
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

KR20040013674A

SUPPLEMENTARY FOOD COMPOSITION FOR QI AND BLOOD, CONTAINING HERBAL EXTRACT

CN1969686A

SHARK FIN FOOD PREPARED WITH TEA SOUP AND PREPARATION METHOD THEREOF

CN1781384A

DONKEY-HIDE GELATINE PASTE AND ITS PREPARING METHOD

CN1476878A

MEDICINE TEA WITH FUNCTION OF RAISING IMMUNITY, RESISTING FATIGUE AND PREVENTING IMPOTENCE AND PROSPERMIA

CN1428104A

SHEEP PLACENTA ERYTHROGENIN FACE-BEAUTIFYING SOUP AND ITS PREPARATION METHOD

 
 

     และเทคโนโลยีหมวด A61K36/88 ซึ่งเกี่ยวกับ Liliopsida (monocotyledons) มีการประดิษฐ์จำนวน 121 เรื่อง จาก 944 เรื่อง ตัวอย่างเทคโนโลยีหมวด A61K36/88 เช่น

 
 

หมายเลขสิทธิบัตร

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

CN1970037A

MEDICATED WINE FOR TREATING CERVICAL SPONDYLOPATHY

CN1970036A

CHINESE MEDICINAL DECOCTION FOR TREATING LEUCOPENIA CAUSED BY CANCER RADIOCHEMICAL THERAPY AND METHOD FOR PREPARING SAME

CN1966067A

MEDICAMENT FOR TREATING APLASTIC ANEMIA

CN1939519A

EXTERNALLY-APPLIED MEDICINE FOR TREATING MOIST WART DERMATOSIS AND ITS MAKING METHOD

CN1879802A

NUTRITIOUS CHINESE MEDICINAL PRODUCT FOR REPLENISHING LIVER AND KIDNEY, RESISTING SENILITY, DECREASING BLOOD FAT, BLOOD SUGAR AND BLOOD PRESSURE AND METHOD FOR PREPARING SAME

 
     
 

     ในการวิเคราะห์เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อนำมาต่อยอดเทคโนโลยีนั้น  ต้องพิจารณาว่า (Henri Jean-Marie Dou, 2004)

 
      เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์และคำขอรับสิทธิบัตรใด  และ/หรือ ผู้ยื่นขอรับสิทธิคนใด  ที่มีความศักยภาพและเชื่อมโยงเป็นพิเศษกับสิทธิการคุ้มครองของเอกสารสิทธิบัตรที่สนใจนั้น     
 • ผู้นำเทคโนโลยีคือใคร  (ผู้ประดิษฐ์, ผู้ยื่นขอรับสิทธิ, หมวดหมู่การประดิษฐ์)
 • ศักยภาพหรือยุทธศาสตร์ใดที่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่มีอยู่
 • แนวโน้มเทคโนโลยีที่วิเคราะห์ได้ เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร
 •  
   

       การทำแผนที่สิทธิบัตรลำไยนี้ ช่วยให้เราเข้าใจว่าการพัฒนาเทคโนโลยีลำไยได้มีการพัฒนามาอย่างไร เทคโนโลยีหมวดหลัก หมวดย่อยใดเป็นเรื่องที่มีการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนากันมาก  บริษัทใดเป็นผู้นำการประดิษฐ์ นักวิจัยคนใดที่มีบทบาทสำคัญ แต่ละปีมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่องอะไรบ้าง โดยขณะทำแผนที่สิทธิบัตร สามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดเรื่องเต็มของเอกสารสิทธิบัตรเรื่องที่เราสนใจ ได้มาพัฒนาต่อยอด  และสามารถคัดสรรเทคโนโลยีเรื่องที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการผลิตสินค้าจำหน่ายได้หากไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (หรือในประเทศอื่นๆ ที่สิทธิบัตรเรื่องนั้นไม่ได้จดทะเบียนไว้) เพียงตรวจสอบว่าเรื่องนั้นๆ ได้มาจดสิทธิบัตรในประเทศไทยหรือไม่ ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ www.ipthailand.org หรือตรวจสอบที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  และท่านสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร การดึงข้อมูล (download) เอกสารสิทธิบัตร การทำแผนที่สิทธิบัตร เพิ่มเติมที่ผู้เขียนได้คัดเลือกและแปลเป็นภาษาไทยได้  ที่เว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม ชมรมต่อยอดเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ www.toryod.com

   
       
   

  วิเคราะห์และเรียบเรียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553