หน้าหลัก
งานวิจัย
สิทธิบัตร
พืชเศรษฐกิจ
การแปรรูป
เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึก
ตลาดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยและพัฒนาของสวก.
ข่าวสาร/กิจกรรม
ติดต่อสวก.
 
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPC) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  http://www.thaiipmart.com/  
  ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
 
  -------------------------------------------------------------------  
  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
     
  http://www.kmutt.ac.th/istrs/  
 
แหล่งดำเนินการวิจัย การพัฒนาและการวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยบริการ เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเน้นนโยบายการพึ่งพาตนเอง  สร้างขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ

 
  -------------------------------------------------------------------  
  BIOTEC Knowledge Center  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 
     
  http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/traansfer-cooperate.asp  
 
ศูนย์แห่งชาติในการสร้างพลวัตทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นรากฐานเศรษฐกิจและชุมชนเป็นพลังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งปัญญาแก่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทยและการแข่งขันของประเทศ
 
  -------------------------------------------------------------------  
TOP
   
   
   
  สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี ตลาด โครงการต่างๆ ของ European research and development (R&D) and innovation activities ที่ http://www.cordis.lu/marketplace/ โดยแบ่งย่อยเป็น 3 สาขา ได้แก่  
 
- BUSINESS
- SCIENCE
- SOCIETY
 
     
  หรือ สืบค้น ideas ใหม่ๆ เฉพาะสาขา SCIENCE ได้ ดังสาขา ต่อไปนี้  
 
- Biology/ Medicine
- Energy
- IT-Telecommunications
- Industrial Technologies
 
  -------------------------------------------------------------------  
  TO TRANSFER (2XFR.COM)  
     
  logo_2xfr  
 

     2XFR (to transfer) เป็นเว๊บไซต์ของ PatentCafe Intellectual Property Network โดย Patentacafe  ซึ่งผู้นำด้านการแก้ปัญหาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายและธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีสิทธิบัตรไปสู่ข้อมูลธุรกิจซึ่งสามารถฟ้องร้องได้ เว๊บไซต์นี้ทำหน้าที่ในกลุ่ม Intelectual Capital Office Suite (ICO) ได้แก่ การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการในส่วน IP และการประกาศขายเทคโนโลยีสิทธิบัตรรวมถึงการขยายระดับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวจากผู้ใช้รายย่อยไปสู่ฐานของบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกว่า 100ช่อง TV หลัก แมกกาซีนสถานีวิทยุ และมากกว่า 2,000 แหล่งทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย และสำนักสิทธิบัตรนานาชาติ และยังมีการให้บริการด้าน international IP books ใน 4 ภาษาไว้บริการ โดยมีผู้เยี่ยมชมกว่า 3/4 ล้านคนทุกเดือน โดย PatentCafe's advanced Latent Semantic Analysis (LSA) search engine เป็น search engine ที่มีประสิทธิภาพสูงในการค้นหาเทคโนโลยีสิทธิบัตร การจัดเก็บของแหล่งเทคโนโลยีสิทธิบัตรจากแหล่งอืนๆ รวมทั้งแหล่งที่ใช้ในการขออนุมัติสิทธิบัตรต่างๆ ด้วย  ICO ให้ความสำคัญแก่การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สติปัญญาด้านการแข่งขันให้สูงขึ้น การปรับมูลค่าของการอนุญาติสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ให้เหมาะสม และระบบการจัดการในทางนิติบุคคล

 
 

     สืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตร การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการวิจัย และ patent status เป็นต้น จาก http://2xfr.patentcafe.com/search.asp

 
 

     สืบค้น licensees และ agents ; IP owners และ inventersใน marketplace ที่ http://2xfr.patentcafe.com/how_to_use.asp

 
  -------------------------------------------------------------------  
  http://www.yet2.com/app/about/home  
     
  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ ...  
 
- สืบค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ประจำสัปดาห์ ที่ 
- สืบค้นหาสิ่งที่ท้าทายของเทคโนโลยีที่
- สืบค้นหารายงานด้านการตลาดในแต่ละเทคโนโลยีที่
 
 

     นอกจากนี้ ที่ Yet2.com ยังเป็นตลาดเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก ให้บริการติดต่ออนุญาตถือสิทธิในเทคโนโลยี รับบริการปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา  ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีการถือสิทธิ และตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์อีกด้วย แต่ทั้งนี้ ก่อนการใช้งาน Yet2.com ต้องมีการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลก่อน เพื่อให้ใช้งานระบบได้สมบูรณ์ที่สุด

 
  -------------------------------------------------------------------  
  The Office of Technology Commercialization (OTC) ของ The University of Texas at Austin  
  http://www.otc.utexas.edu/Technologies/  
     
 
ทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ( The research community at the University ) และผู้ร่วมทำการค้า ( Commercial partners in the marketplace ) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินได้อย่างอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ด้วย 4 ขั้นตอน คือ
 
(1) ประเมินค่านวัตกรรม ( evaluates inventions ) จากห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
(2) ยื่นขอรับสิทธิบัตร ( chooses patenting )
(3) อนุญาตให้ใช้สิทธิ ( licensing ) และ
(4) วิธีการที่เหมาะสมในการกระจายเทคโนโลยีประเภทต่างๆ
  โดยการระบุเทคโนโลยีที่สนใจในช่อง หรือสืบค้นจากแต่ละหัวข้อที่ได้ระบุไว้ใต้ ซึ่งประกอบด้วย  
 
1. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ( Computing Technologies ) ประกอบด้วย
 
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science ) ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน  หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ ( information) ฯ
- วิศวกรรมไฟฟ้า ( Electrical Engineering )
-
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Engineering technologies ) โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ( hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร ( card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯ
2. วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ( Life Sciences ) ประกอบด้วย
 
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ ( Medical Devices )
- เครื่องมือในการวินิจฉัยโรค ( Diagnostic Tools )
- เครื่องมือในการบำบัดโรค ( Therapeutic Devices )
- เทคโนโลยีทางด้านชีววิทยาและทางการแพทย์ ( Biology and Medical field technologies )
3. เทคโนโลยีนาโน ( Nanotechnologies )
 
- เทคโนโลยีสำหรับการออกแบบ ( design ) การประดิษฐ์ ( fabrication ) และการใช้ประโยชน์ ( utilization ) จากวัสดุและอนุภาคชนิดนาโน
4. วิทยาศาสตร์กายภาพ ( Physical Sciences )
 
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ( Mechanical Engineering technologies )
- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ( Civil Engineering technologies )
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี ( Chemical Engineering technologies )
 
เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนที่ ( automotive ) และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพ ตัวอย่าง เมื่อ คลิกที่เมนู วิทยาศาสตร์กายภาพ ( Physical Sciences ) จะพบเทคโนโลยีย่อยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 
4.1
การวินิจฉัย ( Diagnostics ) - เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับวินิจฉัยหาสาเหตุปัญหาทางการแพทย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2
วัสดุและส่วนประกอบ ( Materials and Compounds ) - ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการวินิจฉัยหาสาเหตุ ( diagnostic technologies )
4.3 อุปกรณ์ทางการแพทย์ ( Medical Devices ) - เครื่องมือที่ช่วยดูแลสุขภาพ ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการรักษา ทางการแพทย์
4.4 อื่นๆ ( Other ) - เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการดำรงชีวิตอื่นๆ
4.5 เครื่องมือวิจัย ( Research Tools ) - เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่อตรวจสอบปัญหา หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ทั่วไป ( general medical ) และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( life science research )
4.6 การบำบัดโรค ( Therapeutics ) เครื่องมือเกี่ยวกับการบำบัดโรค ( Therapeutic tools ) เพื่อช่วยให้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
4.7
การนำพายา ( Drug Delivery ) เทคโนโลยีชั้นสูงในการนำพายา
 
โดยข้อมูลภายในของแต่ละเทคโนโลยี ประกอบด้วย ( 1 ) ปัญหา ( 2 ) รายละเอียดเทคโนโลยี ( Solution/Technology Description ) ( 3 ) ผลตอบแทน ( Benefits ) ( 4 ) บทบาทสำคัญ ( Features ) ( 5 ) ศักยภาพทางการตลาด ( Market Potential ) ( 6 ) ระดับขั้นการพัฒนา / สถานะของทรัพย์สินทางปัญญา ( Development Stage/IP Status ) ( 7 ) ชื่อนักวิจัย ( 8 ) สถานที่ติดต่อ
 
  -------------------------------------------------------------------  
 

FOOD TECHNOLOGY INTELLIGENCE INC.

 
     
  http://www.ftipub.com/  
 
เผยแพร่การวิจัยด้านอาหารและรายงานการวิเคราะห์ สิ่งพิมพ์เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร เอนไซม์ กลิ่นรส กลิ่นหอม คาร์โบไฮเดรตวิศวกรรม  เนื้อสัมผัส เคมีอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลสารนิเทศการเกษตร
สืบค้นสิทธิบัตรนานาชาติ
สืบค้นวารสารวิชาการ
     
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-7435   โทรสาร 0-2579-7235 e-mail : arda@arda.or.th