หน้าหลัก
งานวิจัย
สิทธิบัตร
พืชเศรษฐกิจ
การแปรรูป
เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึก
ตลาดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยและพัฒนาของสวก.
http://www.arda.or.th/main/activity.php
ติดต่อสวก.
แหล่งสืบค้นวารสารวิชาการจากทั่วโลก
Scientific Article Databases  
 
http://www.journallink.or.th/
"Article Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 205 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทยและต่างประเทศได้อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง (link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ด้วย

Journal Link is a union list of journals in Thailand and was initiated by Thailand Committee of the Deans of Science Faculties in 1998. Thailand Research Fund supported Journal Link to fully operate as a reference tool for journal location and to provide a web-based document delivery. 174 libraries collaborated to enhance resource sharing to achieve sustainable economy for the country.

 

----------------------------------------------------------------------
http://www.john-libbey-eurotext.fr/en/index.md

John Libbey Eurotext Ltd
เป็นบริษัทตีพิมพ์งานวิจัยนานาชาติ โดยมุ่งเน้นด้านการแพทย์ ชีวภาพ สาธารณสุข
ปฐพีวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

John Libbey Eurotext
Ltd is an international publishing company specializing in medicine, Bilogy and research, Public health, Agronomy and biotech.

  ----------------------------------------------------------------------
http://www.scopus.com

รวบรวมฐานข้อมูลอ้างอิง และบทคัดย่อ  ทั้งในบทความวิจัยและแหล่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Large abstract and citation database of research literature and select web sources.

  ----------------------------------------------------------------------
 
Online Journals Edited  
 
www.interscience.wiley.com

Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) ให้เข้าถึงบทความกว่า 3 ล้านเรื่อง ในวารสาร เกือบ 1,500 เล่ม และ หนังสือออนไลน์ 7000 เล่ม และ งานอ้างอิงที่สำคัญ
ฐานข้อมูลนี้ยังมีฐานข้อมูลชั้นนำด้านอุตสาหกรรม เช่น The Cochrane Library   ฐานข้อมูลด้านเคมี และ the acclaimed Current Protocols laboratory manuals

Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) provides access to over 3 million articles across nearly 1500 journals and 7000 Online Books and major reference works. It also holds industry leading databases such as The Cochrane Library, chemistry databases and the acclaimed Current Protocols laboratory manuals.
  ----------------------------------------------------------------------
http://www.journals.cambridge.org

วารสารออนไลน์ Cambridge นำเสนอบทความใหม่จำนวนมาก
โดยสามารถอ่านวารสาร Cambridge ได้มากกว่า 200 ฉบับ

Cambridge Journals Online, offering a wealth of new features and access to over 200 Cambridge journals


  ----------------------------------------------------------------------

http://www.elsevier.com


ให้บริการวารสารด้านการศึกษาหลายแขนง รวมถึงรายละเอียดการสมัครสมาชิก 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประพันธ์ และสิทธิ์การสืบค้นออนไลน์สำหรับสมาชิก

Information on journals in a wide range of academic fields. Includes subscription details, author information and online access for subscribers
  ----------------------------------------------------------------------

http://www.highwire.stanford.edu


มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดได้แบ่งหมวดหมู่วารสารที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และเนื้อหาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้นำเสนอในรูปแบบออนไลน์

Division of the Stanford University Libraries producing online versions of peer-reviewed journals and scholarly content
  ----------------------------------------------------------------------

http://www.oxfordjournals.org


เป็นผู้ตีพิมพ์วารสารวิชาการและงานวิจัยนานาชาติเป็นหลัก วารสารของ Oxford ตีพิมพ์และพัฒนาชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับสมาคมแห่งการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง เป้าหมายของเรา คือการถ่ายทอดงานวิจัยที่มีคุณภาพไปยังผู้สนใจให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

As a major international publisher of academic and research journals, Oxford Journals publishes and develops titles in partnership with the world's most prestigious learned societies. Our goal is to bring high quality research to the widest possible audience
  ----------------------------------------------------------------------
www.springerlink.com/home/main.mpx

SpringerLink เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลวารสาร STM ที่มีคุณภาพสูง ชุดหนังสือ หนังสือ งานอ้างอิง และหนังสือสะสมแบบออนไลน์ SpringerLink จึงเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพสำหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์

SpringerLink is one of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists

  ----------------------------------------------------------------------
 
Make a Scientific Internet Search  
 

www.athenus.com

Athenus เป็น Search engine ทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น

Athenus
- The Engineering and Science Search Engine is a search engine which focuses upon sites whose content is primarily engineering and science related

  ----------------------------------------------------------------------

www.scirus.com

ให้บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จัดเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลใหม่

Scirus
- for scientific information. ... Scirus - for scientific information only ... Scirus has added new information sources
  ----------------------------------------------------------------------