หน้าหลัก
งานวิจัย
สิทธิบัตร
พืชเศรษฐกิจ
การแปรรูป
เครื่องมือเครื่องจักรการเกษตร
ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึก
ตลาดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยและพัฒนาของสวก.
ข่าวสาร/กิจกรรม
ติดต่อสวก.
  1. ชนิดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ  
   
- การแปรรูปลำไย
- การแปรรูปลิ้นจี่
- การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และ ข้าวโพดฝักสด
- การแปรรูปถั่วเหลือง
- การแปรรูปกระเทียม ได้แก่ กระเทียมดอง กระเทียมเจียว
 
  2. กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ  
   
- การแปรรูปลำไย
- การแปรรูปลิ้นจี่
- การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และ ข้าวโพดฝักสด
- การแปรรูปถั่วเหลือง
- การแปรรูปกระเทียม ได้แก่ กระเทียมดอง กระเทียมเจียว
 
  3. เครื่องมือเครื่องจักรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ  
   
- เครื่องจักรในการผลิตข้าวโพด
- เครื่องจักรในการผลิตถั่วเหลือง
- เครื่องอบลำไย
 
  4. เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ ได้แก่  
   
- ลำไย
- ลิ้นจี่
- ข้าวโพด
- ถั่วเหลือง
- หอมแดง
- หอมใหญ่
- กระเทียม
 
แหล่งข้อมูลสารนิเทศการเกษตร
สืบค้นสิทธิบัตรนานาชาติ
สืบค้นวารสารวิชาการ