- A +

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559(ISO 9001:2015)

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559(ISO 9001:2015) 3 ขอบข่าย

- การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร

- การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

- การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Image